UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Kế hoạch quán triệt và thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của BCT về tăng cường nâng cao hiệu quả phòng chống và kiểm soát ma túy 
20/11/2019