Đô thị - Xây dựng
Đô thị - Xây dựng
Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 
25/12/2018 
 

Sau khi được công nhận đô thị loại II vào tháng 4/2015, UBND thành phố PRTC tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của Trung ương, của Tỉnh để thực hiện các dự án nâng cấp mở rộng và chỉnh trang đô thị, đồng thời tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện các dự án trên địa bàn nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2015, định hướng phát triển đến năm 2020 và những năm tiếp theo

         Năm 2019, thành phố tiếp tục đầu tư các hạng mục công trình, nâng cao các tiêu chí của đô thị loại II. Tại kỳ họp thứ 8 – kỳ họp thường kỳ cuối năm 2018 vừa qua, HĐND thành phố PRTC đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019. Theo đó, năm 2019, nguồn vốn được bố trí để đầu tư phát triển là 26.578 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương phân cấp là 25.578 triệu đồng, vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là 1.000 triệu đồng. Trong nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương phân cấp sẽ được bố trí để khởi công 3 công trình mới gồm: hoàn chỉnh hạ tầng khu dân cư cụm công nghiệp Tháp Chàm, đường Lương Thế Vinh và trường Tiểu học Phú Thọ - phường Đông Hải.

UBND thành phố có trách nhiệm thực hiện các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng theo tinh thần Nghị quyết đã thông qua, trong đó, tập trung ưu tiên vốn thanh toán các công trình dự án đã hoàn thành, phân bổ nguồn vốn đúng mục đích, mục tiêu kế hoạch đã được phê duyệt./.

Thanh Tâm