Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm quyết tâm thực hiện công tác cải cách hành chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh.(20/06/2019)

Trong 03 năm qua, Đảng bộ thành phố đã tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng dựng kế hoạch cụ thể từng giai đoạn để lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính từ Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ thành phố đến phường, xã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Đồng thời Thành ủy đã kịp thời chỉ đạo cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn cải cách hành chính với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp và hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền và các cơ quan, đơn vị. theo đó, có 100% các tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng kế hoạch thực hiện  Nghị quyết về nâng caovai trò lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng trong thực hiện cải cách hành chính, tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được tiếp thu học tập.