Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội LHPN thành phố qua 03 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị(21/04/2020)

Trong 03 năm qua, Hội LHPN thành phố tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", 02 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Hội tổ chức tuyên truyền, quán triệt thông qua sinh hoạt định kỳ, lồng ghép các hội nghị chuyên đề, tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Hàng năm gắn với các ngày truyền thống của Hội (8/3, 20/10) các cấp Hội đã tổ chức sinh hoạt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tọa đàm, hội thi, hái hoa dân chủ với hình thức tuyên truyền, giao lưu, sân khấu hóa các nội dung với chủ đề 5 không 3 sạch tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Qua đó, giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương.

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm quyết tâm thực hiện công tác cải cách hành chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh.(20/06/2019)

Trong 03 năm qua, Đảng bộ thành phố đã tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng dựng kế hoạch cụ thể từng giai đoạn để lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính từ Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ thành phố đến phường, xã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Đồng thời Thành ủy đã kịp thời chỉ đạo cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn cải cách hành chính với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp và hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền và các cơ quan, đơn vị. theo đó, có 100% các tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng kế hoạch thực hiện  Nghị quyết về nâng caovai trò lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng trong thực hiện cải cách hành chính, tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được tiếp thu học tập.