Chính trị
Chính trị
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PRTC – KỲ HỌP THỨ 02 
01/07/2020 
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố PRTC khóa XII tổ chức hội nghị lần thứ 02

Sáng ngày 01/7, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố PRTC khóa XII tổ chức hội nghị lần thứ 02, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trần Minh Nam – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố PRTC chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết của Thành ủy PRTC, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm đạt một số kết quả nhất định. Tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế ước gần 6.900 tỷ đồng, tăng 6% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành Thương mại – dịch vụ đạt trên 2.900 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng ước trên 3.562 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để nâng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Công tác phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm được chú trọng. Thu ngân sách thành phố ước đạt 316,7 tỷ đồng, đạt 56,4% kế hoạch năm. Công tác quản lý đô thị được quan tâm, công tác đền bù và giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh, việc hậu kiểm cấp phép xây dựng được quản lý chặt chẽ, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Công tác Đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoàn thành công tác nhân sự, nội dung; tổ chức thành công Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố PRTC lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác vận động quần chúng, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra giám sát nhằm tăng cường kỷ cương kỷ luật trong Đảng luôn được duy trì. Chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng từng bước đi vào chiều sâu.

6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch. Tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống hạn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tăng cường công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển thành phố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích đất canh tác và theo hướng tiết kiệm nước. Chỉ đạo tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại xã Thành Hải. Tăng cường công tác quản lý đô thị và vệ sinh môi trường, nhất là quản lý trật tự xây dựng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, không để vụ việc phức tạp xảy ra. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thành nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trên lĩnh vực đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng và các thủ tục về xây dựng, môi trường. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, tăng cường và giữ vững mối quan hệ với chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh.

Thanh Tâm - Xuân Thoa