Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Dũng, địa chỉ: khu phố 4, phường Đài Sơn. 
15/04/2019