Tiềm năng phát triển
Tiềm năng phát triển
Nông nghiệp - Thủy sản 
19/08/2010 
 
Phát triển chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp; tập trung phát triển chăn nuôi gia súc có sừng như:  bò, dê, cừu theo hướng hàng hóa để có thể cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của địa phương và nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Nông nghiệp : Nâng cao chất lượng nông sản đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho đô thị, các khu công nghiệp, khu du lịch trong tỉnh; tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích. Giảm diện tích sản xuất cây lương thực một cách hợp lý, tăng diện tích cây thực phẩm, rau, hoa, cây cảnh, nâng cao hiệu quả cây nho. Chuyển một phần diện tích đất nông nghiệp theo quy hoạch để phát triển đô thị và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển nông thôn, vùng biển.

Phát triển chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp; tập trung phát triển chăn nuôi gia súc có sừng như:  bò, dê, cừu theo hướng hàng hóa để có thể cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của địa phương và nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Thủy sản : Phát triển thủy sản được thực hiện đồng bộ từ khâu khai thác, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá; nuôi trồng thủy sản ven biển gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường du lịch; đẩy mạnh phát triển chế biến, nhất là chế biến xuất khẩu. Tiếp tục thực hiện chủ trương phát triển tàu thuyền có công suất lớn (từ 150 CV trở lên), được trang bị hiện đại để khai thác xa bờ và khai thác hải sản có giá trị kinh tế cao cho chế biến xuất khẩu. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng nghề cá, nâng cấp Cảng Đông Hải trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của Tỉnh và khu vực.