Tuyên truyền
Tuyên truyền
Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - Quyền chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (10/7/1910 - 10/7/2020) 
01/07/2020