Cơ cấu tổ chức

Ban biên tập trang thông tin điện tử Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (25/08/2021)

Quyết định số 3061/QĐ - UBND ngày 24/08/2021, thay thế Quyết định 2586/QĐ - UBND ngày 08/08/2020 của UBND thành phố PRTC

16 PHƯỜNG XÃ(21/12/2017)