Cơ cấu tổ chức

Ban biên tập trang thông tin điện tử Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (11/11/2019)

Quyết định số 3421/QĐ - UBND ngày 11/11/2019, thay thế Quyết định số 2902/QĐ - UBND ngày 13/9/2019 của UBND thành phố PRTC

16 PHƯỜNG XÃ(21/12/2017)