UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Chỉ thị số 03/CT - UBND ngày 07/08/2020 của UBND thành phố PRTC về việc chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2021 
12/08/2020