ĐẢNG BỘ
ĐẢNG BỘ
Chỉ thị số 02 - CT/TU ngày 06/08/2020 của Thành uỷ PRTC về việc tăng cường lãnh đạ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 
12/08/2020