Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
Chỉ thị về việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự; đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ và tuyển sinh quân sự năm 2019. 
18/01/2019