Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Các đơn vị sự nghiệp 
21/12/2017 
 

      1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền  ththanh  thành phố

CQ: 0259.3822577

Email: trungtamvhttprtc@gmail.com

 

       3. Trung tâm y tế thành phố

 

CQ:0259.3822946

Email: ttyt_prtc@ninhthuan.gov.vn

 

        4. Chi cục thuế thành phố CQ: 0259.3822958

Email:cctphanrang.nth@gdt.gov.vn

 

 

       5. BQL các Công trình hạ tầng thành phố

 CQ: 0259.3825578

Email: banquanlytp@yahoo.com

 

        6. Đội quản lý Trật tự đô thị thành phố

 

CQ:

Email:

 

        7. Bảo hiểm xã hội thành phố

 

CQ: 0259.3824314

Email: bhxhtpphanrang@gmail.com

    

        8. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TPCQ:0259.3820958
Email:

 

        9. Trung tâm dân số - KHHGĐCQ:0259.3826224

Email: ttdsphanrangtc@gmail.com

 

        10. Ban quản lý Chợ Tháp Chàm CQ: 0259.3888036

Email:

 

        11. Ban quản lý Chợ Thanh Sơn

 

CQ: 0259.3825043

Email:

Ngọc Hương - BBT