Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
ỦY BAN NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
14/09/2016 
 

          Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm nhiệm kỳ 2016 - 2021

       

         Phó Chủ tịch: Bùi Văn Phú

DĐ: 0919037349

         Phó Chủ tịch: Trần Minh Thái

DĐ: 0903672304

         Thành viên UBND

 1       1. Văn phòng HĐND - UBND:
 
0683.823382

Email:vpubnd_tp@ninhthuan.gov.vn

          Chánh Văn phòng

DĐ: 

          2. Phòng Kinh tế:

0683.823386

Email:phongkte@ninhthuan.gov.vn

          Trưởng phòng: Trần Xuân Hảo

DĐ: 0913133178

           3. Phòng Tài nguyên môi trường

0683.823575

Email:phongtnmt@ninhthuan.gov.vn

           Trưởng phòng: Võ Trọng

DĐ: 0919062440

          4. Phòng Quản lý đô thị

0682.211223.

Email:phongqldt@ninhthuan.gov.vn

         

 

          5. Phòng Nội vụ:

0683.832280

Email:phongnv@ninhthuan.gov.vn

          Trưởng phòng: Hồ Nam Sơn

DĐ: 0913336587

          6. Phòng Tài chính – kế hoạch:

0683.822993

Email:phongtckh@ninhthuan.gov.vn

           Trưởng phòng: Vũ Thị Minh Ánh

DĐ: 0918446092

           7. Phòng Giáo dục – đào tạo:

 0683.820590

Email: phonggddtphanrang@ninhthuan.edu.vn

            Trưởng phòng: Đinh Lâu

DĐ: 0909617044

           8. Phòng Văn hóa và thông tin:

0683.822548

Email: phongvhtt@ninhthuan.gov.vn

            Trưởng phòng: Trần Quốc Huy

DĐ: 0919071292

         9. Phòng Lao động - TBXH:

0683.834311

Email: pldtbxh@ninhthuan.gov.vn

         Trưởng phòng: Nguyễn Thế Chính

DĐ: 0919630405

         10. Phòng Tư pháp:

0683.824040

Email: phongtp@ninhthuan.gov.vn

           Trưởng phòng: Nguyễn Văn Ban

DĐ: 0918563242

         11. Phòng Thanh tra:

0683.823380

Email: thanhtratp@ninhthuan.gov.vn

           Chánh Thanh tra: Đặng Ngọc Dũng

DĐ: 0913829658

 1      12. Phòng Y tế:
         
         Trưởng phòng:
0683.920078

Email: 
DĐ:

         13. BCH Quân sự Thành phố

0683.822994

Email:bchquansutpprtc@gmail.com

         Chỉ huy trưởng: Bùi Đình Phúc

DĐ: 0917182467

         14. Công an Thành phố

0683.822516

Email:catp@ninhthuan.gov.vn

         Trưởng công an: Nguyễn Xuân Phong

DĐ: 0903690558

          Địa chỉ: Số 6A Đường 21 tháng 8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

              Điện thoại: 068.3823382; Fax: 068.3820733; Email: ubnd_tp@ninhthuan.gov.vn