Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
16 PHƯỜNG Xà
21/12/2017 
 

01

Phường Đô Vinh

0683.888112,

ubnddv@ninhthuan.gov.vn

vanphongdanguydovinh@gmail.com

02

Phường Bảo An

0683.888007

danguybaoan@yahoo.com.vn

ubndba@ninhthuan.gov.vn

03

Phường Phước Mỹ

0683.823346

danguyphuocmy@gmail.com

ubndpm@ninhthuan.gov.vn

04

Phường Phủ Hà

pu_phuongphuha@yahoo.com

ubndph@ninhthuan.gov.vn

05

Phường Thanh Sơn

068822913

danguythanhson@yahoo.com.vn

ubndts@ninhthuan.gov.vn

06

Phường Đài Sơn

0683. 825052

vanphongdanguydaison@gmail.com

ubndds@ninhthuan.gov.vn

07

Đạo Long

0683.823636

danguyphuongdaolong@gmail.com

ubnddl@ninhthuan.gov.vn

08

Phường Kinh Dinh

0683.822561

danguykinhdinh@gmail.com

ubndkd@ninhthuan.gov.vn

09

Phường Mỹ Hương

0683.822522

ubndmh@ninhthuan.gov.vn

10

Phường Tấn Tài

0683.822558 

ubndtt@ninhthuan.gov.vn

11

Xã Thành Hải

0683.823011

danguyxa_thanhhai@yahoo.com.vn

ubnd_th@ninhthuan.gov.vn

12

Phường Mỹ Bình

0683.834572

vpdumybinh@gmail.com, ubndmb@ninhthuan.gov.vn

13

Phường Mỹ Đông

0683.897574

danguyphuongmydong@yahoo.com.vn

ubndmd@ninhthuan.gov.vn

14

Phường Mỹ Hải

0683.827571

danguyphuongmyhai@yahoo.com

ubndmhai@ninhthuan.gov.vn

15

Phường Đông Hải

0683.827585

ubnddh@ninhthuan.gov.vn

16

Phường Văn Hải

0683.822976

vpubndvanhai@yahoo.com.vn