Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
THÀNH ỦY PHAN RANG - THÁP CHÀM NHIỆM KỲ 2015 - 2020 
22/12/2016 
 

Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm

       Bí thư: Đồng chí Trần Minh Nam

       Phó Bí thư:  Đồng chí Phan Tấn Lai

                           

       * Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm nhiệm kỳ 2015 - 2020 :

       1. Đồng chí Trần Minh Nam        - UVTV tỉnh ủy, Bí thư

       2. Đồng chí Phan Tấn Lai            - Phó Bí thư Thường trực

       3. Đồng chí  Kiều Như Nguyên    - PCT. Hội đồng nhân dân TP

       4. Đồng chí Bùi Văn Phú             - PCT. UBND thành phố

       5. Đồng chí Nguyễn Văn Danh     - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

       6. Đồng chí Nguyễn Thành Điểu   - Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

       7. Đồng chí Nguyễn Hữu Phước  - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

       8. Đồng chí  Vũ Quang Khanh      - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

       9. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa       - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố

       10. Đồng chí  Nguyễn Xuân Phong - Trưởng Công an Thành phố

       11. Đồng chí Bùi Đình Phúc           - Chỉ huy trưởng BCHQS thành phố

       * Ủy ban kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

       1. Đồng chí Nguyễn Thành Điểu  - Chủ nhiệm

       2. Đồng chí Mai Tấn Hùng           - Phó chủ nhiệm

       3. Đồng chí Mai Thanh Hồng       - Phó chủ nhiệm

       4. Đồng chí Nguyễn Trọng Hải     - Ủy viên

       5.  Đồng chí Lê Công Nhượng      - Ủy viên

       6. Đồng chí Nguyễn Văn Danh     - Ủy viên

       7. Đồng chí Đặng Ngọc Dũng       - Ủy viên

* Các ban chuyên môn của Thành ủy:

1. Văn phòng Thành ủy:                             ĐT: 0259.3823375

                                                                     Email:vanphongthanhuy@yahoo.com.vn  

Chánh Văn phòng: Võ Vĩnh Long                  DĐ: 0989518616

2. Ủy ban kiểm tra Thành ủy                      ĐT: 0259.3824182

Chủ nhiệm:  Nguyễn Thành Điểu                   DĐ: 09257344877

3. Ban Tổ chức Thành ủy                            ĐT: 0259.3823377

Trưởng ban: Nguyễn Văn Danh                     ĐT: 0918812628

4. Ban Tuyên giáo Thành ủy                        ĐT: 0259.3823376

                                                                       Email: bantuyengiaoprtc@gmail.com

Trưởng ban: Nguyễn Hữu Phước                   DĐ: 0918587577

5. Ban Dân vận Thành ủy                             ĐT: 0259.3824183

                                                                        Email: bandanvanthanhuy@gmail.com

Trưởng ban: Vũ Quang Khanh                        DĐ: 0908310239