Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
14/12/2016 
 

        Hội đồng nhân dân Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm nhiệm kỳ 2016 - 2021

        Chủ tịch: Trần Minh Nam

DĐ: 0913646069

         Phó Chủ tịch: Kiều Như Nguyên

DĐ: 0938055605

         Phó Chủ tịch: Trần Ngọc Quang

DĐ: 0944338642

        * Ban pháp chế:

         Trưởng ban: Trương Thành Phương

DĐ: 0919071308

         Phó ban: Lê Văn Hùng

DĐ: 0975756644

        * Ban Kinh tế xã hội

         Trưởng ban: Võ Xuân Hà

DĐ: 0913821801

         Phó ban: Nguyễn Ngọc Ẩn


DĐ: 0913706765

     

          Địa chỉ: Số 6A Đường 21 tháng 8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
          Điện thoại: 068.3823382; Fax: 068.3820733; Email: ubnd_tp@ninhthuan.gov.vn