Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
01/02/2021 
 

        Hội đồng nhân dân Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm nhiệm kỳ 2016 - 2021

         Phó Chủ tịch: Kiều Như Nguyên

DĐ: 0938055605

        * Ban pháp chế:


         Trưởng ban:  Lê Đình Nguyên

DĐ: 0908362455

         Phó ban: Lê Văn Hùng

DĐ: 0975756644

        * Ban Kinh tế xã hội


         Trưởng ban: Võ Xuân Hà

DĐ: 0913821801

         Phó ban: Nguyễn Ngọc Ẩn


DĐ: 0913706765

     

          Địa chỉ: Số 6A Đường 21 tháng 8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
          Điện thoại: 0259.3823382; Fax: 0259.3820733; Email: ubnd_tp@ninhthuan.gov.vn