Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026

Tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(05/04/2021)

Thực hiện thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT ngày 26/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, và nội dung các câu 152 đến câu 156 của Phần thứ 6 trong tài liệu Hỏi - Đáp.

Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào các phần sau trong tài liệu Hỏi – Đáp:

- Phần thứ 1: Những vấn đề chung;

- Phần thứ 3: Cử tri và danh sách cử tri;

- Phần thứ 4: Việc ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân: Từ câu 111 đến câu 116;

- Phần thứ 7: Ngày bầu cử, nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử