Mặt trận và các đoàn thể
Mặt trận và các đoàn thể
Báo cáo kết quả vận động, sử dụng “Quỹ vì người nghèo”, xây dựng nhà Đại đoàn kết và thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017 
20/04/2017