Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Ban biên tập trang thông tin điện tử Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  
11/11/2019 
 
Quyết định số 3421/QĐ - UBND ngày 11/11/2019, thay thế Quyết định số 2902/QĐ - UBND ngày 13/9/2019 của UBND thành phố PRTC

 

* Ban biên tập 

1. Ông Trần Ngọc Quang

- Phó Chủ tịch UBND thành phố    

- Trưởng ban;

2. Ông Hồ Trần Ngọc

- Giám đốc TT VHTT - Truyền thanh TP

- Phó ban trực;

3. Ông  Nguyễn Tấn Huân

- Chánh VP Cấp ủy và Chính quyền  TP

- Phó ban;

4. Bà Đặng Thị Ngọc Hương

- PGĐ TT VH - TT và Truyền thanh TP

- UV thường trực;

5. Ông Nguyễn Hữu Phước

- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ

- Thành viên;

6. Ông Nguyễn Văn Ban

- Trưởng phòng Tư pháp TP

- Thành viên;

7. Ông Trần Quốc Huy

- Trưởng phòng VHTT TP

- Thành uỷ

8. Bà Nguyễn Lâm Xuân Thoa

- P/viên TT VH - TT và Truyền thanh TP

- Thành viên;

* Bộ phận thường trực Ban biên tập:

1. Ông Hồ Trần Ngọc

DĐ: 0985563713

 

2. Bà Đặng Thị Ngọc Hương

DĐ: 0908094363

 

3. Bà Nguyễn Lâm Xuân Thoa

Email: bbtwebprtc@gmail.com,
bbtwebprtc@ninhthuan.gov.vn

Điện thoại: 02593.822577

DĐ: 0915852479

 

Ngọc Hương