Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Ủy ban nhân dân huyện: Triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. 
27/02/2019 
 

Chiều ngày 27/02, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Về tham dự có đại diện Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Luyện- Tỉnh Ủy viên, Bí thư huyện ủy, Hồ Trần Vinh- Phó Chủ tịch HĐND, Bạch Văn Nguyên- Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên Ban chỉ đạo, UBND các xã. Đồng chí Nguyễn Đô- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, trong năm 2018 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện tiếp tục chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được chỉnh trang và nâng cấp. Huy động nguồn vốn xây dựng nông thôn mới gần 103 tỷ đồng. Thực hiện tốt các chương trình phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập, vệ sinh môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh. Duy trì, nâng cao các tiêu chí 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Phước Hữu đạt chuẩn nông thôn mới. Xã An Hải đạt 17/19 tiêu chí, Phước Hải đạt 16/19 tiêu chí. Huyện đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới…. 

Nhằm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân, tham gia đóng góp công sức, vật chất vào xây dựng nông thôn mới. Huy động các nguồn lực, chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu cộng đồng, phát triển sản xuất. Nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế, gắn với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách hành chính.... Phấn đấu trong năm 2019, 02 xã An Hải, Phước Hải đạt chuẩn nông thôn mới. Hoàn thành đạt chuẩn tiêu chí số 02 về giao thông, tiêu chí số 05 về y tế- văn hoá- giáo dục, huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới./.

        Văn Hải