Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
UBND huyện tổ chức buổi làm việc với UBND thị trấn Phước Dân và xã Phước Thuận về nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn 
29/10/2019 
 

Sáng ngày 29/10 và ngày 12/11/2019, đồng chí Bạch Văn Nguyên–Phó Chủ tịch UBND huyện – chủ trì tổ chức buổi làm việc với UBND thị trấn Phước Dân và xã Phước Thuận liên quan đến công tác nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Thành phần tham dự gồm có: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng HĐND-UBND Huyện và Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện Ninh Phước và Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và các đoàn thể nhận ủy thác thị trấn Phước Dân và xã Phước Thuận.


UBND huyện làm việc tại UBND thị trấn Phước Dân


UBND huyện làm việc với xã Phước Thuận

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo thị trấn Phước Dân và xã Phước Thuận báo cáo tóm tắt công tác nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Đồng chí chủ trì kết luận và chỉ đạo như sau:

UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo điều hành của UBND thị trấn, Phước Thuận và các Hội, đoàn thể nhận ủy thác trong thời gian qua; góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, đó là: Tỷ lệ nợ quá hạn và số tuyệt đối vẫn còn cao. Chưa có nhiều biện pháp hữu hiệu trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nên chất lượng tín dụng chính sách xã hội đạt hiệu quả chưa cao.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng trong thời gian tới, ngoài Phương án của Ngân hàng chính sách xã hội huyện về nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội và khắc phục những tồn tại nêu trên, yêu cầu UBND thị trấn, Phước Thuận, các Hội nhận ủy thác thực hiện một số việc sau:

Mục tiêu – Quan điểm:Từ nay đến cuối năm đạt các chỉ tiêu huyện giao, riêng nợ quá hạn vượt chỉ tiêu. Xác định rõ công tác cho vay vốn NHCS XH và nâng cao chất lượng tín dụng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thị trấn đến khu phố.

Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

Đề nghị Đảng ủy thị trấn Phước Dân và Phước Thuận triển khai thực hiện Thông báo số 545-TB/HU ngày 10/9/2019 của Huyện ủy Ninh Phước về kết luận tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (khóa VI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

UBND thị trấn Phước Dân, Phước Thuận triển khai kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 22/4/2019 về việc triển khai các hoạt động nhằm bứt phá về nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Ninh Phước năm 2019 và Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 14/10/2019 của UBND huyện về triển khai thực hiện Thông báo số 643-TB/TU của Tỉnh ủy Ninh Thuận và Thông báo số 545-TB/HU ngày 10/9/2019 của Huyện ủy Ninh Phước. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các Hội đoàn thể nhận ủy thác và Tổ xử lý nợ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thông báo tình hình nợ quá hạn trên hệ thống loa đài địa phương. Có biện pháp phối hợp đối với từng đối tượng nợ, nhất là các trường hợp chây ỳ. Làm tốt công tác phối hợp giữa Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ xử lý nợ, Tổ tiết kiệm vay vốn và Ban Quản Lý khu phố, thôn. Xét duyệt đối tượng cho vay đúng quy định, bảo đảm và tạo điều kiện cho hộ vay phát triển sản xuất, kinh doanh, học tập, đồng thời bảo toàn nguồn vốn nhà nước.

Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện Ninh Phước chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách hướng dẫn UBND thị trấn, Phước Thuận và Hội nhận ủy thác về chuyên môn, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, báo cáo kết quả và tham mưu UBND huyện chỉ đạo kịp thời./.

Văn Miên