Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
UBND huyện làm việc với UBND thị trấn Phước Dân liên quan đến công tác nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn 
29/10/2019 
 

Sáng ngày 29/10/2019, đồng chí Bạch Văn Nguyên–Phó Chủ tịch UBND huyện – chủ trì tổ chức buổi làm việc với UBND thị trấn Phước Dân liên quan đến công tác nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Thành phần tham dự gồm có: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng HĐND-UBND Huyện và Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện Ninh Phước và Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và các đoàn thể nhận ủy thác thị trấn Phước Dân.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo thị trấn Phước Dân báo cáo tóm tắt công tác nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, đồng chí Bạch Văn Nguyên – Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo điều hành của UBND thị trấn và các Hội, đoàn thể nhận ủy thác trong thời gian qua, công tác kiểm tra giám sát theo đúng kế hoạch đề ra, cơ bản thục hiện tốt công tác tín dụng trên địa bàn, nhất là giảm nợ quá hạn góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm tại địa phương.Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, đó là: Tỷ lệ nợ quá hạn và số tuyệt đối vẫn còn cao. Hoạt động của Tổ xử lý nợ chưa có biện pháp mạnh để thu hồi nợ. Chưa có nhiều biện pháp hữu hiệu trong công tác chỉ đạo, điều hành dẫn đến nợ khoanh chiếm quá cao so với tỷ lệ chung của toàn huyện.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng trong thời gian tới, ngoài phương án của Ngân hàng chính sách xã hội huyện, yêu cầu UBND thị trấn, các Hội nhận ủy thác thực hiện một số việc sau:

- Đề nghị Đảng ủy thị trấn Phước Dân triển khai thực hiện Thông báo số 545-TB/HU ngày 10/9/2019 của Huyện ủy Ninh Phước về kết luận tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (khóa VI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

- UBND thị trấn Phước Dân triển khai kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 22/4/2019 về việc triển khai các hoạt động nhằm bứt phá về nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Ninh Phước năm 2019 và Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 14/10/2019 của UBND huyện về triển khai thực hiện Thông báo số 643-TB/TU của Tỉnh ủy Ninh Thuận và Thông báo số 545-TB/HU ngày 10/9/2019 của Huyện ủy Ninh Phước.

-Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các Hội đoàn thể nhận ủy thác và Tổ xử lý nợ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống lo đài (trong đó nêu rõ đối tượng thực hiện tốt, chưa tốt...) thu hồi nợ, xử lý nợ; xác định hiệu quả công việc đặt lên hàng đầu; kiên quyết xử lý các đối tượng chây ì, đối tượng cố tình không trả, khởi khiện ra tòa theo quy định của pháp luật.

- Làm tốt công tác phối hợp giữa Hội nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm vay vốn và khu phố

-Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện Ninh Phước hướng dẫn UBND thị trấn và Hội nhận ủy thác về chuyên môn, khởi kiện một số trường hợp chây ì không trở nợ theo quy định; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, báo cáo kết quả UBND huyện chỉ đạo.
Lê Văn Miên