Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
UBND huyện Ninh Phước công khai minh bạch trong công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 
20/06/2020 
 
23.

STT

Lĩnh vực 

Đơn vị tham mưu ban hành

file tải về

1

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 

UBND huyện Ninh Phước

1.QD du toan 2019.pdf
2.
Bao cao quy III.pdf
3.Bao cao quy I.pdf

4.Bao cao quy IV.pdf
5.Bao cao 6 thang nam 2019.pdf

6.Bao cao nam 2019.pdf
7.QD du toan 2019.pdf

 2

Số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2018

 UBND huyện Ninh Phước

Quyet toan 2018.pdf 

 3

Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị cho cơ quan, đơn vị năm 2019 

 UBND huyện Ninh Phước

1.QD 415-Phe duyet KH mua sam thiet bi van phong.pdf

2.QD 3921-Phe duyet KH mua sam (dot 2).pdf

3.CV 4237-mua sam tap trung.pdf

4

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

  UBND huyện Ninh Phước

1.Ke hoach 172-xet bo nhiem.pdf

 2.Ke hoach 110-Danh gia chuong trinh hanh dong.pdf

3.Ke hoach 158-xet tuyen vien chuc giao duc.pdf


 5

Công tác thanh tra

 UBND huyện Ninh Phước

1.Bao cao cong khai minh bach PCTN.pdf 


2.Bao cao PCTN 2019.pdf

6

Kết luận thanh tra

 

1.Ket luan Thanh tra Phuoc Huu.pdf


2.Ket luan Thanh tra Truong Tieu hoc An Thanh.pdf

7

Công khai minh bach giải quyết khiếu nại tố cáo

 

1.Quyet dinh giai quyet khieu nai ho dan thon Ninh Quy 3.pdf

 2.Quyet dinh giai quyet khieu nai Le Thi Huong.pdf

8

Công khai minh bach giải quyết khiếu nại tố cáo

 

1.Quyet dinh giai quyet khieu nai Ngo Thi Dang.pdf

2.Quyet dinh giai quyet khieu nai To Cong Trinh.pdf

3.QD giai quyet khieu nai vc Trinh Hon.pdf

 

9

Lĩnh vực kinh tế

 

 1.Ke hoach phat trien nha o.pdf

2.Bao cao tong ket phat trien nha o.pdf

10
 Lĩnh vực văn hóa thông tin    1.Bao cao cong khai PCTN cua TTVH.pdf

2.Quyet dinh cong khai ngan sach Quy I 2019.pdf

 11  Lĩnh vực giáo dục và đào tạo    1.QD 06.2019.pdf

2.QD 16.2019.pdf

 12  Công tác đấu thầu    BC dau thau qua mang.pdf