Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Triển khai giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid-19 
17/04/2020 
 

Thực hiện Văn bản số 1349/NHCS-TDNN ngày 13/3/2020 của Tổng Giám đốc về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid-19

Để chủ động phòng, chống dịch và triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Phước đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác nắm bắt diễn biến dịch Covid-19 tại từng địa bàn, mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của khách hàng vay vốn để thực hiện các giải pháp hỗ trợ kịp thời, nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn đó là:

Đối với khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn chưa trả được nợ gốc đến hạn phân kỳ hoặc đến hạn cuối. Trên cơ sở đề nghị của khách hàng, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Phước phối hợp với UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ hoặc cho vay bổ sung để giúp khách hàng khôi phục sản xuất, kinh doanh theo quy định hiện hành; Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ cho khách hàng đang điều trị bệnh hoặc được cách ly y tế do dịch Covid-19 theo quyết định của cấp có thẩm quyền nên không giao dịch được với NHCSXH và chưa trả nợ gốc đến hạn.

Đối với khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có đủ điều kiện xử lý nợ bị rủi ro theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 27/01/2011 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH ban hành quy định về xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống, Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro theo quy định hiện hành để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt./.

                                                                                                                Long Phụng