Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Thông báo số 64/TB-UBND Về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Phạm Văn Hậu 
11/03/2020 
 
Tên file: TB 64.pdf