Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
Thông báo kết quả bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cá nhân cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn Quý II năm 2020 
03/06/2020 
 
Ngày 03/6/2020, UBND huyện ban hành Thông báo số 271/TB-UBND về  kết quả bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cá nhân cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn Quý II năm 2020

Tài file: TB 271.pdf