Cải cách hành chính NP
Cải cách hành chính NP
Quyết định ban hành chương trình cải cách hành chính huyện Ninh Phước năm 2020 
14/11/2019 
 
Ngày 14/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ban hành Quyết định số 3160/QĐ-UBND về chương trình cải cách hành chính huyện Ninh Phước năm 2020.

Tài file: 3160.pdf