Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu chức danh của UBND xã Phước Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021 
06/07/2020 
 
Ngày 06/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ban hành Quyết định sau:

- Quyết định số 2478/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Nguyễn Thanh Sang

- Quyết định số 2479/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Ngô Văn Chánh

Tải file: QĐ 2478.pdf     QĐ 2479.pdf