Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 998259, CC 998258 đã cấp cho ông Huỳnh Quốc Châu 
14/08/2020