Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức danh và kết quả bầu Ủy viên của UBND xã Phước Hữu, nhiệm kỳ 2016-2021 
06/07/2020 
 
Ngày 06/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ban hành các Quyết định sau:

- Quyết định số 2475/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hữu, nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Huỳnh Xuân Lý

- Quyết định số 2476/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hữu, nhiệm kỳ 2016-2021 với bà Hứa Thị Ngọc Du


Tài file: QĐ 2475.pdf  QĐ 2476.pdf