Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phước Dân, nhiệm kỳ 2016-2021 
08/07/2020 
 
Ngày 08/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ban hành Quyết định số 2485/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phước Dân, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải file:QĐ 2485t.pdf