Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách đại phương năm 2019 
26/06/2020 
 
Ngày 26/6/2020, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách đại phương năm 2019

Tài file: NQ 01.pdf