Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức phiên họp thường kỳ quý IV năm 2019 
14/01/2020 
 

Chiều ngày 14/01, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách quý IV năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Bạch Văn Nguyên – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện-Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đến dự và chủ trì hội nghị.

Trong năm 2019, doanh số cho vay là 102.859 triệu đồng, doanh số thu nợ 74.181 triệu đồng, đã giải quyết cho vay 1.423 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát ngèo, các đối tượng chính sách khác vay vốn với số tiền 54 tỷ đồng; hỗ trợ tạo việc làm cho hơn 195 lao động với số tiền 8 tỷ đồng; cho 71 hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi vay vốn phát triển chăm nuôi với số tiền 1 tỷ đồng; giải quyết cho 632 hộ vay để xây dựng nhà vệ sinh và lắp đặt công trình nước sạch với số tiền 9.5 tỷ đồng… Tổng dư nợ tín đến ngày 31/12/2019 đạt 484.287 triệu đồng, tăng 27.371 triệu đồng so với đầu năm, đạt 99% kế hoạch.

Trong thời gian tới, Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách về hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, người vay vốn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; tăng cường kiểm tra, đối chiều tại cơ sở về dư nợ, tiền gửi, lãi tồn, sử dụng biên lai để phát hiện, chấn chỉnh sai sót; tiếp tục rà soát hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn, nhất là các tổ trung bình và yếu… phấn đấu 100% xã, thị trấn xếp loại chất lượng tín dụng đạt khá trở lên.

Nhân dịp này, Ngân hàng chính sách xã hội huyện khen thưởng cho 02 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích đóng góp tích cực vào hoạt động tín dung chính sách xã hội năm 2019./.

 

                                                                                                                                                                        Thu Loan