Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Phước 
16/03/2020 
 
Ngày 16/3/2020, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ban hành Báo cáo số 72/BC-MTTQ-BTT về Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Phước

Tải file:BC 72.pdf