Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Ninh Phước 
22/07/2019 
 

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Chỉ thị số 67-CT/TU ngày 23/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Huyện uỷ đã ban hành Chương trình Hành động số 01-CTr/HU ngày 24/7/2015 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 67/TU ngày 23/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội triển khai thực hiện tại địa phương.

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 12/8/2015 về việc thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/HU ngày 24/7/2015 của Ban Thường vụ Huyện uỷ và Chỉ thị số 67-CT/TU ngày 23/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh tổ chức phổ biến kịp thời, quán triệt sâu kỹ nội dung Chỉ thị số 40- CT/TW của Ban Bí thư đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội huyện Ninh Phước.

Có thể nói các cấp ủy đảng, chính quyền có thay đổi trong nhận thức, đã xác định rõ tín dụng chính sách xã hội là một trong những công cụ quan trọng để thự hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo, tạo viên làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Do đó cấp uỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo người vay sử dụng vốn có hiệu quả. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, thông qua tuyên truyền người dân và hộ vay tham gia gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch và thông qua Tổ TK&VV.

Với vai trò là cơ quan trực tiếp tham mưu cho Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân và Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) huyện trong việc tổ chức triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Tập trung vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là tập trung vào công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; chủ động thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả; nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội; phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách; nâng cao hiệu quả giám sát của nhân dân đối với công tác tín dụng chính sách xã hội.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa huyện đã đạt được kết quả như sau: Đối với nguồn vốn uỷ thác tại địa phương: Từ năm 2017 đến 06 tháng đầu năm 2019, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH tăng 500 triệu đồng so với trước khi thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW.

Đến ngày 30/6/2019, tổng dư nợ từ 15 chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện là là  475.406 tỷ đồng, với 18.673 hộ vay vốn. Chỉ tính từ năm 2014 đến 30/6/2019 nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho 38.643 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; số hộ vượt qua ngưỡng nghèo 5.973 hộ; số HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học là 9.789 HSSV; số lao động được tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm là 1.168 lao động; số lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động là 9; số công trình NS&VSMT được xây dựng và sửa chữa là 7.377 công trình; số căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách khác là 279 căn;

Tính đến 30/6/2019 tổng dư nợ là 475,4 tỷ đồng tăng so năm 2014 là 167,3 tỷ đồng. Hội đoàn thể nhận uỷ thác tính đến 30/6/2019 là 474,536 tỷ đồng tăng so năm 2014 là 168,337 tỷ đồng chiếm 99,8% tổng dư nợ với 355 Tổ TK&VV.

Nợ xấu tính đến 30/6/2019 là 7,967 tỷ đồng tăng so năm 2014 là 2,47 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn giảm 285 triệu đồng và nợ khoanh tăng 2,755tỷ  đồng.

Trong 05 năm với nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1,5%-2% hàng năm góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo mà nghị quyết Huyện ủy đề ra.

Để tiếp tục triển khai tốt Chỉ thị 40-CT/TW trong thời gian tới cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là: cần tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc hhực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Chỉ thị số 67-CT/TU ngày 23/4/2015 của Ban thường vụ tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Chương trình Hành động số 01-CTr/HU ngày 24/7/2015 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 67/TU ngày 23/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nhất địa bàn có chất lượng thấp, đã xây dựng Phương án củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách; chỉ đạo quyết liệt chỉ tiêu giảm nợ quá hạn đề ra, phần đấu đưa nợ quá hạn tại 02 xã An Hải, Phước Hữu về 0% vào cuối năm 2019. Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn là thành viên BĐD huyện thực hiện tốt vai trò trong việc quản lý, theo dõi và nâng cao chất lượng vốn tín dụng chính sách tại các xã, thị trấn

Hai là: Chỉ đạo các hội đoàn thể nhận ủy thác quán triệt đến tất cả các hội đoàn thể nhận ủy thác huyện, xã thực hiện đầy đủ, có chất lượng những nội dung nhận uỷ thác cho vay; giao chỉ tiêu cụ thể cho huyện, xã và theo dõi đôn đốc thực hiện; tích cực và chủ động phối hợp trong công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là việc nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho hộ vay chấp hành tốt chính sách tín dụng ưu đãi; vận động hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ TK&VV, phấn đấu số hộ vay tham gia đạt tỷ lệ từ 98% trở lên.

Ba là: chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn rà soát hệ thống Tổ TK&VV, nhất là các Tổ trung bình và yếu để có giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động; kiên quyết thay thế Tổ trưởng thiếu nhiệt tình, trách nhiệm, không đủ uy tín, năng lực quản lý; thực hiện nghiêm túc việc họp bình xét cho vay, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; cải tiến nâng cao chất lượng các cuộc họp giao ban theo định kỳ quy định; thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội./.

 

                                                                                                       Nguyễn Thế Hoàn