Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, công tác cho vay, quản lý nguồn vốn này trên địa xã Phước Thái 
24/07/2019 
 

Thc hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Chỉ thị số 67-CT/TU ngày 23/4/2015 của Ban thường vụ tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Chương trình Hành động số 01-CTr/HU ngày 24/7/2015 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 67/TU ngày 23/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đảng uỷ xã Phước Thái đã ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã tăng cường công tác lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã. Nhờ đó, các chính sách tín dụng ưu đãi đã đến kịp thời, đúng đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cấp ủy, chính quyền xã cũng kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình cho vay và thu hồi vốn.

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của xã Phước Thái.

Đến 31/12/2014 Tổng dư nợ của xã Phước Thái là 30.832 triệu đồng, nợ quá hạn là 126 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,4%. Đến 30/6/2019 tổng dư nợ là 56.532 triệu đồng tăng so năm 2014 là 25.700 triệu đồng, tăng 183% so năm 2014. Nợ quá hạn từ 0,4% xuống còn 0%.

Từ khi thực hiện Chỉ thị số 40 đến nay, cấp ủy, chính quyền xã Phước Thái đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hành Chính sách xã hội huyện Ninh Phước trong việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, thực hiện nhiều giải pháp để thu nợ quá hạn, phối hợp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện… Nhờ đó, chất lượng tín dụng bảo đảm, nợ quá hạn đến nay về 0%.

Cấp ủy, chính quyền đã có sự nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững; giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng khác phát huy được hiệu quả. Đặc biệt là vai trò của đồng chí Chủ tịch UBND xã trong việc chỉ đạo, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách tại địa phương. Qua đó đã nâng cao được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đồng thời giúp NHCSXH huyện xử lý kịp thời những bất cập, khó khăn trong quá trình cho vay và thu hồi nợ, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng…

Trong các cuộc họp giao ban tại Điểm giao dịch hàng tháng ngoài sự tham gia của đồng chí Chủ tịch UBND xã, còn mới thêm các đồng chí là Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn tham dự. Đây là xã đầu tiên trên địa bàn huyện có sự tham gia của Bí thư Chi bộ.

UBND xã, Hội đoàn thể nhận uỷ thác, Cán bộ tín dụng Ngân hàng CSXH huyện thường xuyên quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn. Đến nay không còn tổ TK&VV yếu, kém.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã Phước thái theo đúng tinh thần Chỉ thị số 40, trong thời gian tới, ngoài việc tập trung thực hiện tốt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất  lượng tín dụng, NHCSXH cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với chính quyền và các hội đoàn thể ở địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn. Tiếp tục duy trì chất lượng tín dụng tại xã Phước Thái ổn dịnh và bền vững trong thời gian tới.

             GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN

                           Nguyễn Thế Hoàn