Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bổ nhiệm lại chức danh Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước 
08/08/2019