Cải cách hành chính NP
Cải cách hành chính NP
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC QUÝ 3 NĂM 2018 
22/10/2018 
 

Sáng ngày 20/9/2018 Thường trực Ủy ban nhân dân huyện họp bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ quý III năm 2018 đối với tập thể Phòng chuyên môn, xã-thị trấn thuộc UBND huyện, kết quả như sau:

Đối với tập thể: 11 đơn vị xếp loại A gồm: VP. HĐND-UBND Phòng Nội vụ;  Phòng Dân tộc; Phòng Lao động TB & XH; Phòng Kinh tế-Hạ tầng; Phòng Y tế; Phòng Tư pháp; Trung tâm Văn hóa thể thao; Hội Chữ Thập đỏ; Hội Đông Y; UBND xã Phước Thuận. 16 đơn vị Xếp loại B: Phòng Tài chính-kế hoạch; Thanh tra huyện; Phòng Văn hóa thông tin; Phòng Tài nguyên_môi trường; Phòng Giáo dục & Đào tạo; Phòng Nông nghiệp & PTNT; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Phước; Đài truyền thanh huyện; UBND xã Phước Thái; UBND xã Phước Sơn; UBND xã Phước Hữu; UBND xã Phước Hậu; UBND xã An Hải; UBND xã Phước Vinh; UBND xã Phước Hải; UBND thị trấn Phước Dân.

Đối với cá nhân: gồm 248 người xếp loại A; 66 người xếp loại B và 03 người xếp loại C.

Kết quả dựa trên các tiêu chí bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Quy chế Thi đua, khen thưởng của UBND huyện, là động lực để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được phân công./.

 

Minh Châu- Phòng Nội vụ