Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
Kế hoạch tổ chức đánh giá kế hoạch hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng TNMT và Phó CVP huyện 
03/06/2020 
 
Ngày 03/6/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về việc  tổ chức đánh giá kế hoạch hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tài file: KH 110.pdf