Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
Kế hoạch tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi xem xem bổ nhiệm lại chức danh Trưởng Phòng GDĐT, Phó Phòng VHTT, Phó Phòng NNPTNT và Phó Phòng NV 
16/06/2020 
 
Ngày 16/6/2020, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về  tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi xem xem bổ nhiệm lại chức danh Trưởng Phòng GDĐT, Phó Phòng VHTT, Phó Phòng NNPTNT và Phó Phòng NV

Tải file: KH 116.pdf