Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Huyện ủy: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư (khóa XI) 
06/09/2019 
 

Sáng ngày 06/9, Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, Huyện ủy đã triển khai, quán triệt sâu kỹ nội dung đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm của hoạt động tín dụng chính sách. Ngân hàng chính sách xã hội huyện cùng với các Hội đoàn thể nhận ủy thác, các địa phương đã thực hiện tốt việc huy động các nguồn vốn, tổ chức bình xét cho vay công khai; phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế.

Trong thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, xác định nâng cao chất lượng tín dụng chính sách là trách nhiệm của hệ thống chính trị, nhất là đối với Đảng ủy các xã, thị trấn và các đoàn thể chính trị-xã hội nhận ủy thác cho vay vốn; chỉ đạo UBND huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội kịp thời, hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho hộ vay chấp hành tốt chính sách tín dụng ưu đãi; quan tâm giúp đỡ hộ vay cách thức sử dụng vốn, phương thức làm ăn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; vận động hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm, nhằm tạo thói quen tiết kiệm của hộ vay. Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách của địa phương; đồng thời chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng…

Nhân dịp này, Huyện ủy tặng giấy khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Thu Loan