Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
Hội đồng nhân dân 
01/01/2016 
 

+ Thường trực Hội đồng nhân dân

+ Ban Kinh tế-Ngân sách

+ Ban Pháp chế

+ Ban Dân tộc
 
Tin đã đưa
(16/06)
(03/06)
(03/06)
(20/05)
(25/03)
(27/09)
(10/09)
(08/08)
(10/07)
(10/07)