Hội đồng nhân dân 
01/01/2016 
 

+ Thường trực Hội đồng nhân dân

+ Ban Kinh tế-Ngân sách

+ Ban Pháp chế

+ Ban Dân tộc