Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư sản xuất kinh doanh trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 
17/04/2020 
 

Thực hiện Văn bản số 1906/NHCS-VP ngày 16/4/2020 của Tổng Giám đốc về việc tiếp tục tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ trọng tâm.

Để giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn trong đầu tư sản xuất kinh doanh. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Phước đã xin ý kiến Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện và lãnh đạo UBND các xã tổ chức phiên giao dịch tại xã từ ngày 18/4/2020 đến 22/4/2020.

Để thực hiện tốt các phiên giao dịch tại xã Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Phước đã phối hợp với các địa phương xây dựng phương án tổ chức giao dịch đảm bảo đúng theo quy định tại Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

Qua tổ chức phiên giao dịch tại các xã, được lãnh đạo các xã kiểm tra, giám sát và đánh giá các phiên giao dịch tại xã đã thực hiện đúng với Phương án đã xây dựng và đúng với quy định của các Chỉ thị và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./.

                                                                                                    Long Phụng