Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Giải ngân nguồn vốn kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư sản xuất, kinh doanh 
24/06/2020 
 

Giải ngân nguồn vốn kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng

 chính sách khác đầu tư sản xuất, kinh doanh

Giải ngân nguồn vốn kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng

 chính sách khác đầu tư sản xuất, kinh doanh

 

Để giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.


 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ninh Phước đã giải ngân cho 2.067 lượt hộ vay vốn, với số tiền 70.455 triệu đồng (Trong đó: hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 857 lượt hộ vay, với số tiền 29.763 triệu đồng). Nhờ nguồn vốn ưu đãi được giải ngân kịp thời đã tạo điều kiện hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Trong thời gian tới, NHCSXH huyện tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các Hội đoàn thể nhận ủy thác tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi đến người dân, giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi kịp thời chỉ tiêu mà NHCSXH cấp trên đã giao; phối hợp với Chính quyền địa phương, các Hội đoàn thể tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác ủy thác cho vay tại cấp xã và hoạt động Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn, tình hình sử dụng vốn của người vay./.

 

Long Phụng