Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Giải ngân kịp thời nguồn vốn ưu đãi cho người lao động có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh 
13/12/2019 
 

Thực hiện Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (viết tắt là Nghị định số 74/2019/NĐ-CP).

Từ khi Nghị định số 74/2019/NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 08/11/2019, đến nay Ngân hàng CSXH huyện Ninh Phước đã giải ngân cho 110 lao động, với số tiền là 3.000 triệu đồng. Nâng tổng dư nợ cho vay chương trình Quỹ quốc về việc làm trên địa bàn huyện đến tháng 12/2019 đạt hơn 18,5 tỷ đồng với 702 khách hàng còn dư nợ.

Hiện nay mức vay tối đa là 100 triệu đồng/lao động, lãi suất cho vay là 7,92%/năm (0,66%/tháng). Nhờ nguồn vốn ưu đãi được giải ngân kịp thời đã tạo điều kiện người lao động có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Trong thời gian tới, để nguồn vốn tín dụng ưu đãi được giải ngân kịp thời và sử dụng có hiệu quả. Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương, các Hội đoàn thể xây dựng các mô hình, dự án khả thi và phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, hướng dẫn hộ vay áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh; phối hợp với Chính quyền địa phương, các Hội đoàn thể tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác ủy thác cho vay tại cấp xã và hoạt động Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn, tình hình sử dụng vốn của người vay. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi đến người dân; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ để nâng cao nâng lực cho cán bộ Hội cơ sở và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn./.

 

                                                                                                         Bài và ảnh: Long Phụng