Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

I. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí UBND huyện

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

01

Nguyễn Đô

Chủ tịch UBND huyện

0259.3865999

0913.184.081

nguyendo@ninhthuan.gov.vn

 

 

II. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND các xã, thị trấn

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

01

Võ Đức Khang

Chủ tịch thị trấn Phước Dân

0259.3763432

Ubnd_ttpd@ninhthuan.gov.vn

0989247954

02

Nguyễn Văn Long

Chủ tịch xã An Hải

0259.3506000

ubnd_anhai@ninhthuan.gov.vn

01684102901

03

Lê Thị Nguyệt Linh

Chủ tịch xã Phước  Hải

0259.3868099

ubnd_phuochai@ninhthuan.gov.vn

01682999748

04

Lưu Văn Thủy

Chủ tịch xã Phước Thái

0259.3965015

0919037318

ubnd_phuocthai@ninhthuan.gov.vn

05

Huỳnh Kiều Minh

Chủ tịch xã Phước Hữu

0259.3864748

ubnd_phuochuu@ninhthuan.gov.vn

0946575421

06

Võ Thành Đảo

Chủ tịch xã Phước Hậu

0259.3962068

ubnd_phuochau@ninhthuan.gov.vn

0916368327

07

Nguyễn Đức Thuận

Chủ tịch xã Phước Thuận

0259.3968801

ubnd_phuocthuan@ninhthuan.gov.vn

0945934848

08

Nguyễn Thanh Sang

Chủ tịch xã Phước Sơn

0259.3862104

ubnd_phuocson@ninhthuan.gov.vn

0982783038

09

Trần Văn Hùng

Chủ tịch xã Phước Vinh

0259.3862521

ubnd_phuocvinh@ninhthuan.gov.vn

0985588577

0949.973.199