Tin khác
Tin khác
Đảng bộ xã Phước Hữu tổ chức Hội nghị quán triệt các quy định của Đảng 
22/06/2018 
 

Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2018 Đảng bộ xã Phước Hữu đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Thông báo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thể-Bí thư Đảng ủy; tham gia học tập có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Trưởng các ban, ngành, hội, đoàn thể; cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách và hơn 50 đảng viên trực thuộc các chi bộ.


Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hán Văn Thư

Đồng chí Phạm Văn Thể-Bí thư Đảng ủy xã quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết như: Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận TQVN, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Quy định số 01-QĐ/TW ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Qua học tập quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Thông báo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) nhằm nâng cao nhận thức, tăng thêm sức chiến đấu của mỗi đảng viên nhất là trong tình hình hiện nay các thế lực thù địch ráo riết tuyên truyền chống phá chế độ, bôi nhọ, nói xấu cán bộ cấp cao nhằm hạ uy tín, làm mất lòng tin của một bộ phận Nhân dân đối với Đảng. Đồng thời kêu gọi các đảng viên tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 

                                                                                               Hán Văn Thưquantriweb