Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Công khai các Danh mục tài liệu phục vụ công tác đánh giá PCTN 2019 (tiếp theo) 
20/07/2020 
 

STT

Lĩnh vực 

Tệp đính kèm

01

Công tác thanh tra


1. BC 01-ket qua thanh tra Truong Tieu hoc An Thanh.PDF

2.BC 02 - Thanh tra Phuoc Huu.PDF
3.BC 42 - Ket qua kiem tra KL 4452.PDF
4.BC 03 - Thanh tra giai quyet khieu nai.PDF


02

Lĩnh vực PCTN 

1.BC 85 - Quy I nam 2019.pdf
2.BC 207 - 6 thang nam 2019.pdf
3.BC 417- 9 thang nam 2019.pdf
4.BC 496 - Cong tac PCTN 2019.pdf
 5.BC 358 - Danh gia PCTN 2019.pdf
6.Phu luc 2, 3 (kem theo BC 358).pdf
7.Phu luc 4-6 (kem theo BC 358).pdf
8.KH 13 - PCTN nam 2019.PDF
9.KH 92 - Cong tac lanh chi dao PCTN.PDF
10.KH 118 - Tang cuong trach nhiem thuc hien cac Ket luan thanh tra.PDF
11.KH 145 - Thuc hien Chuong trinh BCD PCTN.PDF
12.KH 166 - Thuc hien CT 10.PDF
13.KH 200 - Tuyen truyen PBGDPL về PCTN.PDF

 03

 Các Kết luận thanh tra

1.Ket luan 3520 - Thanh tra Phuoc Huu.pdf
2.Ket luan Thanh tra 1566 - Truong Tieu hoc An Thanh.pdf
3.Ket luan thanh tra 3396.PDF
4.QD 1895 - Thanh lap Doan Thanh tra KL 4452.PDF
5.Phu luc kem theo KL thanh tra 3520.PDF

04

Công tác cán bộ

1.KH 172 - Xet bo nhiem CBCC.pdf
2.QD 1848 - QD dieu dong.pdf
3.QD 1922 - QD dieu dong.pdf
4.QD 3310 - Dieu dong can bo.PDF
5.QD 3643 - QD dieu dong.pdf

05

Xử lý kỷ luật cán bộ 

1.QD 1271 - Ky kuat Mang Ngoc.PDF
2.QD 2919 - Xu ly ky luat ong Mang Ngoc.PDF

3.Quyết định 2587 về thu hồi đất của ông Mang Ngọc.PDF

4.Quyết định 765 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Huỳnh Quốc Châu.PDF

06

Các chỉ tiêu biên chế

1.QD 209 - Giao chi tieu bien che.pdf
2.QD 330 - Giao chi tieu bien che don vi su nghiep.pdf
3.QD 331 - Giao chi tieu bien che.pdf
4.QD 332 - Giao chi tieu nganh giao duc.pdf
5.QD 758 - Giao chi tieu HD theo ND 68.pdf
6.QD 2129 - Dieu chinh bien che nganh giao duc bac mam non.pdf
7.QD 3515 - Dieu chinh bien che cong chuc hanh chinh 2019.pdf

     
 
Tin đã đưa
(04/11)
(06/10)
(06/10)
(18/09)
(31/08)
(24/08)
(20/08)
(14/08)
(13/08)
(13/08)