Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyên 
28/10/2020 
 
Ngày 03/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 2469/QĐ-UBND về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyên

Tài file:QĐ 2469.pdf  Biểu mẫu 1.pdf   Biểu mẫu 2_.pdf  Biểu mẫu 3_.pdf