Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Ninh Phước 
06/09/2019 
 
Ngày 16/8/2019, UBND huyện Ninh Phước ban hành Quyết định số 1685/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Ninh Phước.

Tải file: cong khai.pdf